2015. március 30., hétfő

Felhívás kutatócsoportban való részvételre„Testi, kapcsolati és narratív alanyiság az irodalomban és a kultúrában” elnevezéssel új kutatócsoport alakult az Irodalomtudományi Iskolában, az Angol-Amerikai Intézeten belül. A kutatócsoport célja, hogy koordinálja azoknak az oktatóknak és hallgatóknak a munkáját, akik a szubjektumelméletek összetett problematikájának különböző témaköreit kutatják.
A kutatócsoportban az oktatók vezetésével részt vehet minden jelenlegi vagy korábbi hallgató, aki az Irodalomtudományi Doktori Iskola valamelyik doktori programjában tanul vagy tanult, és még nem fejezte be a disszertációját, és akinek disszertációs témája, módszertana vagy elméleti alapvetése valamilyen módon kapcsolódik ahhoz a különös elméleti térhez, amelynek fogalmi keretét a „korporealizált” (embodied) alany, a kapcsolati alany és az elbeszélő alany alkotja.
A csoport összehangolt kutatásai a következő feltevésekre épülnek:
(i)  a szubjektum mindig korporealizált – vagyis testében megképzett – szubjektum, akinek alanyiságát meghatározzák a testnek a társadalmi normákhoz és szövegkönyvekhez való kritikai viszonyulásai;
(ii) a szubjektum mindig kapcsolati szubjektum, vagyis az azonosságélmények kapcsolati hálózatában konstituálódik;
(iii) a szubjektum mindig narratív, vagyis tudatosodási folyamata elválaszthatatlan az Én önnarrációjától, amely egyaránt testi indíttatású és kapcsolati.
A kutatócsoportban folytatott irodalom- és kultúrakritikai vizsgálódások irányát ezek a nagyobb fogalmi témakörök – alanyiság, korporealizáció, kapcsolatiság, narrativitás, önéletrajz/ön-narráció – jelölik ki. A témakörökhöz kapcsolódó elméleti paradigmák segítségével közösen egy elméleti képletet dolgozunk ki, amelyet azután – a kutatók egyéni érdeklődésétől függően – más és más szövegekre fogunk alkalmazni. A „szöveget” tágan értelmezve nemcsak kanonikus irodalmi szövegeket vizsgálunk, hanem történelmi, vizuális és populáris szövegeket is. Egyúttal metodológiai sokszínűségre is törekszünk, és vizsgálódásaink módszertanát többek között a posztstrukturalista irodalomelméletek, a kritikai kultúrakutatás és a feminista kritika eszköztárából merítjük.
A kutatócsoport vállalja, hogy
- koordinálja a hallgatók és oktatók kutatásait, mind elméleti, mind tematikai szempontból;
- rendszeres work-in-progress bemutatásokat tart;
- kutatókonferenciákat szervez, lehetőség szerint más doktori programok és iskolák oktatói és hallgatói részvételével;
- aktívan elősegíti a részt vevő hallgatók és oktatók tudományos publikálását hazai és nemzetközi folyóiratokban, mind egyéni tanulmányok, mind konferencia-kiadványok formájában. 
A kutatócsoportba jelentkezhet bárki, aki az ITDI valamelyik programjában tanul vagy tanult. A jelentkezést Kovács Luca Lidiának, a kutatócsoport titkárának kérjük küldeni április 15-ig: luca.lidia.kovacs@gmail.com

Bollobás Enikő, az MTA doktora, a kutatócsoport vezetője
Kovács Luca Lidia, PhD hallgató, a kutatócsoport titkára

A felhívás szövege letölthető innenNincsenek megjegyzések: